Căn bản rrs

có nhiều cách làm RRs
1 cách cao siêu:ko tốn dung lượng hoặc tốn ko đáng kêr'
chỉ định:
ai co tôol change all BS va chuc năng BAK (BACKUP) VA RESTORE
VI DỤ:
0.1 BAK
CHANGE ALL BS, BAK LẠI LUU INFO THEO NGÀY THÁNG NĂM HOAC ĐÁNH DẤU SAO CHO DỄ NHỚ
LÀM OFF
OFF 1
OFF 2 
OF 3
XONG

DUNG TITAN BAK DATA 3 CON OFF CẦn RRS, LUU LAI DANH DẤU THEO NGÀY THÁNG NĂM NHƯ INFO BS PHÍA TRÊN
0.2 RESTORE VÀ MỞ LẠI OFF NHƯ VẬY ĐÃ COS RRS

2 CÁCH THỦ CÔNG KHI CHUNG TA KO CO BẤT KÌ 1 TOOL CHANGE GÌ CẢ (ĐÃ ÁP DUNG RẤt thành công)
LINK DEVICE CÓ DẠNG NHƯ SAU 
C:\ProgramData\BlueStacks\Android\
TRONG ANDROID CO DATA, DSCARD ROOT NAY NO
COPY ANDRROID Thành ANDROID1 
DẠNG NNƯ THẾ NÀY
C:\ProgramData\BlueStacks\Android1
C:\ProgramData\BlueStacks\Android2
C:\ProgramData\BlueStacks\Android3
.........................................................
C:\ProgramData\BlueStacks\Android(N-1)
C:\ProgramData\BlueStacks\AndroidN

NHU VAY TA DA CO (N) BS NHÉ


KHI TA LÀM VOI BS1 THÌ CHỈNH KHOA REG SAU DAY CHÚ Ý Android THÀNH Android1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BlueStacks\Guests\Android\BlockDevice\0
CHINH PATH THANH 
C:\ProgramData\BlueStacks\Android1\Root.fs

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BlueStacks\Guests\Android\BlockDevice\1
CHINH PATH THANH 
C:\ProgramData\BlueStacks\Android1\Data.sparsefs
TUONG TU VOI 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BlueStacks\Guests\Android\BlockDevice\2
C:\ProgramData\BlueStacks\Android1\SDCard.sparsefs

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BlueStacks\Guests\Android\BlockDevice\3
C:\ProgramData\BlueStacks\Android1\Prebundled.fs


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BlueStacks\Guests\Android
CHINH PATH'
C:\ProgramData\BlueStacks\Android1\initrd.img
C:\ProgramData\BlueStacks\Android1\kernel.elf

CHINH VE ANDROID 1 THI CHUNG TA LAM VIEC VOI BS1

CHU Y: QUIT TRUOC KHI CHANGE REG NHÉ

MUỐN LÀM BS2 THÌ CHINH PATH REG 
C:\ProgramData\BlueStacks\Android1\SDCard.sparsefs ---->>> C:\ProgramData\BlueStacks\Android2\SDCard.sparsefs
TUONG TU VỚI MẤY PATH KHÁC'

như vây đã LUU DC RRS GÌ ĐÓ RỒI
Previous
Next Post »