Share SSH/Socks/HTTP Proxy cho Smartphone - Làm Offers

Trước khi làm việc này thì nhớ phải off firewall, allow share file trong LAN và nên thực hiện bằng quyền Administrator.

Cách làm:

Code:
Smartphone (10.1.1.3) ------ [ WIFI ] ------- Laptop (10.1.1.2)

Laptop ------ Bitvise SSH Client (Forward Port to Socks v5 => 10.1.1.2:3002)
     |
     + -- SOCKS / HTTP Proxy Forwarding
       |
       + -- Enabled: Checked
       + -- Listen Interface: 10.1.1.2
       + -- Listen Port: 3002
       + -- Server Bind Interface: 0.0.0.0

Smartphone ------ Firefox (setup socks5 => 10.1.1.2:3002) ------ test thử site check2ip.com
Bonus:
=> Setup Socks5 trong Firefox ở Android:

Code:
1. Mở firefox và mở address: about:config
2. Tìm và config các thông số sau:
3. network.proxy.type = 1
4. network.proxy.socks = 10.1.1.2
5. network.proxy.socks_port = 3003
6. network.proxy.socks_remote_dns = true
7. network.proxy.socks_version = 5
Cách trên có thể cấu hình cho một HTTP/HTTPs Proxy.
=> Nếu pác có HTTP Proxy thì có thể cấu hình cho các Web Browser khác của Android thì:

Code:
1. Connect to WIFI network (e.g. 'VinaCaptcha Wifi')
2. Settings -> WIFI
3. Nhấn và giữ cái tên Wifi 'VinaCaptcha Wifi'
4. Modify network config -> Show advanced options
5. Set proxy settings
=> Hoặc sử dụng phần mềm thứ 3 để config socks/http proxy:
config sock cho smartphone
Previous
Next Post »