Cách dồn nhiều file .txt thành một

run -> cmd
type:
cd [thư mục chứa các file txt cần gộp ]
copy /a *.txt result.txt
Previous
Next Post »